បញ្ចូល

ម៉ឺនុយ បញ្ចូល​នៃ​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

សំណុំ​បែបបទ

បើក​ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​របៀប​សំណុំ​បែបបទ​ ។

របាយការណ៍

ចាប់ផ្ដើមបង្អួច កម្មវិធី​បង្កើត​របាយការណ៍ សម្រាប់​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ទិដ្ឋភាព ឬ​សំណួរ ។

សំណួរ (ទិដ្ឋភាព​រចនា)

បើក​សំណួរ​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​របៀប​រចនា ។

សំណួរ (ទិដ្ឋភាព SQL)

បើក​សំណួរ​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​របៀប​ SQL ។

រចនា​តារាង

បើក​ទិដ្ឋភាព​រចនា​តារាង​ ។

ទិដ្ឋភាព​រចនា

បើក​ទិដ្ឋភាព​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​របៀប​រចនា ។

ទិដ្ឋភាព (សាមញ្ញ)

បើក​ទិដ្ឋភាព​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​របៀប​SQL ។

ថត

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​រក្សាទុក​ថត​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។