ការ​តភ្ជាប់ JDBC​

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​សម្រាប់​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ JDBC ​។

ឧទាហរណ៍ JDBC

អ្នក​អាច​ប្រើ​​សន្តាន​កម្មវិធី​បញ្ជា JDBC ដើម្បី​ភ្ជាប់​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ JDBC ពី LibreOffice ។ សន្តាន​កម្មវិធី​បញ្ជា​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដោយ​អ្នក​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ ឧទាហរណ៍​ពីរ​នៃ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ JDBC គឺ Oracle និង MySQL ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ថ្នាក់​កម្មវិធី​បញ្ជា​ត្រូវតែ​បាន​បន្ថែម​ទៅ LibreOffice នៅ​ក្នុង - LibreOffice - កម្រិត​ខ្ពស់។


មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle

អ្នក​អាច​ប្រើ​​សន្តាន​កម្មវិធី​បញ្ជា JDBC ដើម្បី​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle ពី​​សូឡារី ឬ​លីនុច ។ ដើម្បី​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ពី​វីនដូ អ្នក​ត្រូវ​ការ​កម្មវិធី​បញ្ជា ODBC ។

បញ្ចូល​ទីតាំង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle ក្នុង​ប្រអប់ URL ប្រភព​ទិន្នន័យ ។ វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​នៃ URL គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​មើល​ឯកសារ​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​កម្មវិធី JDBC ។

សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Oracle វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​នៃ URL គឺ ៖

oracle:thin:@ឈ្មោះ​កុំព្យូទ័រ:ច្រក:ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ MySQL

កម្មវិធី​បញ្ជា​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ MySQL គឺ​មាន​នៅលើ​តំបន់បណ្ដាញ MySQL ។

វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ MySQL គឺ ៖

mysql://ឈ្មោះ​កុំព្យូទ័រ:ច្រក/ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

URL ប្រភព​ទិន្នន័យ

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "jdbc:mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

សន្តាន​កម្មវិធី​បញ្ជា JDBC

Enter the name of the JDBC driver.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

មុន​នឹង​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​បញ្ជា JDBC បាន, អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​បន្ថែម​ផ្លូវ​ថ្នាក់​របស់​វា។ ជ្រើស - LibreOffice- កម្រិត​ខ្ពស់, រួច​ចុច​ប៊ូតុង ផ្លូវ​ថ្នាក់។ បន្ទាប់ពី​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​ផ្លូវ​ហើយ អ្នក​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម LibreOffice ឡើងវិញ។


សាកល្បង​សន្តាន

សាកល្បង​ការ​តភ្ជាប់​ជាមួយ​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន ។

ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ

អ្នក​ជំនួយការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ