ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បង្អួច​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​រៀបចំ​តារាង ទិដ្ឋភាព សំណួរ និង​របាយការណ៍​​របស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។