អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ទំព័រ​នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។ វា​បញ្ជាក់​ថា​តើ​តម្លៃ​​​យោង​គួរ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែរទេ​ ។

ចង្អុល​បង្ហាញ​កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​រក្សា​ទុក​ តម្លៃ​យោង​​ ។ តម្លៃ​យោង​អាច​បង្ហាញ​លក្ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​ប្រអប់​ក្រុម​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ដាក់​ជា​ក្រុម


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ទំព័រ​នេះ​បង្ហាញ​តែ​ក្នុង​ករណី​ ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​រួច​រាល់​ប៉ុណ្ណោះ ។


តើ​​អ្នក​​ចង់​​រ​ក្សា​ទុក​​តម្លៃ​ ​ក្នុង​​វាល​​​មូលដ្ឋាន​​​ទិន្នន័យ​​ ឬទេ ?

បាទ​ ខ្ញុំ​ចង់​រក្សា​វា​ទុក​ក្នុង​វាល​​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

ប្រអប់​បញ្ជី

ទេ ខ្ញុំ​​ចង់​​​តែ​រក្សា​ទុក​​តម្លៃ​​​ក្នុង​​សំណុំ​​បែបបទ​ប៉ុណ្ណោះ​ ។

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.