កំណត់​ត្រីមាត្រ

របារ​ឧបករណ៍ កំណត់​ត្រីមាត្រ​គ្រប់គ្រង​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បើក/បិទ ហូត

បិទ/បើក បែបផែន​ត្រីមាត្រ​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ផ្អៀង​ចុះក្រោម

ផ្អៀង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ចុះក្រោម​ប្រាំ​ដឺក្រេ ។

ផ្អៀង​ឡើងលើ

ផ្អៀង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឡើង​លើ​ប្រាំ​ដឺក្រេ ។

ផ្អៀង​​​ទៅ​ឆ្វេង

ផ្អៀង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ទៅ​ឆ្វេង​​ប្រាំ​ដឺក្រេ ។

ផ្អៀង​ទៅ​ស្តាំ

ផ្អៀង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ទៅ​ស្តាំ​​ប្រាំ​ដឺក្រេ ។

ជម្រៅ​

បើក​បង្អួច ជម្រៅ​ហូត ។

Select an extrusion depth.

បញ្ចូល​ជម្រៅ​ហូត​មួយ ។

ទិស

បើក​បង្អួច ទិស​ហូត ។

ជ្រើស​ទិស​មួយ ។

Select a perspective or parallel extrusion method.

ពន្លឺ

បើក​បង្អួច ពន្លឺ​ហូត ។

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

ផ្ទៃ​ខាង​ក្រៅ

បើក​បង្អួច ផ្ទៃហូត ។

Select a surface material or a wireframe display.

ពណ៌​ត្រីមាត្រ

បើក​របារ​ឧបករណ៍ ពណ៌ហូត ។