ភាព​ថ្លា​​

បញ្ជាក់​ភាពថ្លា​នៅក្នុង​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ។ តម្លៃ​ពី 0% (ស្រអាប់​ពេញលេញ) ទៅ +១០០% (ភាពថ្លា​ពេញលេញ) គឺ​អាច​ធ្វើបាន ។

រូបតំណាង

ថ្លា