ពណ៌​បៃ​តង​

បញ្ជាក់​សមាមាត្រ​នៃ​សមាសភាគ​ពណ៌​បៃតង RGB សម្រាប់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែលបាន​ជ្រើស ។ តម្លៃ​ពី -១០០% (គ្មាន​ពណ៌​បៃតង) ទៅ +១០០% (ពណ៌​បៃតង​ពេញ) គឺ​អាច​ធ្វើបាន ។

រូបតំណាង

បៃតង