​របៀប​បញ្ចូល​​

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

ចុច​នៅក្នុង​វាល​ដើម្បី​បិទបើក​របៀប (រំពឹង​នៅក្នុង LibreOffice Basic IDE ដែល​មានតែ​របៀប​បញ្ចូល ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​សកម្ម) ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍ទ្រ​និច្ច​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​គ្រាប់ចុច បញ្ជាន់​(Insert) ​បានដែរ (ប្រសិន​បើ​មាន​នៅលើ​ក្ដារចុច​របស់អ្នក) ដើម្បី​បិទបើក​របៀប ។

របៀប

លទ្ធផល

បញ្ចូល

ក្នុង​របៀប​បញ្ចូល​ អត្ថបទ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីតាំង​ដែល​ទស្សទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ និង អត្ថបទ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ ត្រូវ​បាន​រំកិល​​ទៅ​ស្តាំ ។ ទស្សទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​​មួយ ។

លើ

ក្នុង​របៀប​សរសេរ​​ជាន់​ពី​លើ​ អត្ថបទ​ដែល​មាន​ស្រាប់​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​អត្ថបទ​ថ្មី​ ។ ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ក្រាស់​មួយ​ ។