ប្រភព​ HTML

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស មើល - ប្រភព HTML

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​ឯកសារ HTML មួយ

រូបតំណាង

ប្រភព​ HTML


នៅ​ក្នុង​របៀប​ប្រភព​ HTML អ្នក​អាច​មើល​ និង កែសម្រួល​ ស្លាក នៃ HTML ។ រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ​ធម្មតា​ ។ ផ្តល់​ផ្នែក​បន្ថែម .html ឬ .htm ដើម្បី​កំណត់​ឯកសារ​ជា HTML ។