ផ្នែក​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង

ជម្រើស

ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ ត្រូវ​ចុច​វត្ថុ​ដោយប្រើ​ព្រួញ ។ ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ​ច្រើន គឺ​ត្រូវ​អូស​ស៊ុម​ជម្រើស​នៅជុំវិញ​វត្ថុ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​វត្ថុ​ទៅ​ជម្រើស ត្រូវ​សង្កត់ ប្ដូរ​(Shift) ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​វត្ថុ ។