តម្លៃ​ខុស​គ្នា​

ពង្រីក​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ជ្រើស​ដែល​បាន​បង្កើត​របស់ សំណួរ SQL ក្នុង​ជួរឈរ​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ DISTINCT ។ លទ្ធផល​គឺ​ថា​តម្លៃ​ដូច​គ្នា​​កើត​ឡើង​ច្រើន​ដង​ត្រូវ​បាន​រាយ​តែ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ ។

រូបតំណាង

តម្លៃខុសគ្នា​