ឈ្មោះ​ក្លែង​ក្លាយ​

បង្ហាញ​ជួរដេក "ឈ្មោះ​ក្លែង​ក្លាយ" ក្នុង​ផ្នែក​ទាបជាង​របស់ ការ​រចនា​សំណួរ ។

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ