ឈ្មោះ​តារាង​

បង្ហាញ​ជួរ​ដេក​ "តារាង" ក្នុង​ផ្នែក​ទាប​ជាង​របស់ ការ​រចនា​សំណួរ ។

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​តារាង