អនុគមន៍

បង្ហាញ​ជួរដេក​ "អនុគមន៍" ក្នុង​ផ្នែក​ទាប​ជាង​នៃ​ទិដ្ឋភាព​រចនា​របស់​បង្អួច​ រចនា​សំណួរ ។

រូបតំណាង

អនុគមន៍