បិទ​/​បើក​ ប្តូរ​ទិដ្ឋភាព​រចនា​

បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព​រចនា ឬ ទិដ្ឋភាព SQL របស់សំណួរ ។

រូបតំណាង

បិទ/​បើក​ ប្តូរ​ទិដ្ឋភាព​រចនា