ជម្រះ​សំណួរ​​

ជម្រះ​សំណួរ​ និង យក​តារាង​ទាំងអស់​ចេញ​ពី​បង្អួច​រចនា ។

រូបតំណាង

ជម្រះ​​សំណួរ