រត់​សំណួរ

រត់​សំណួរ​ SQL និង​ បង្ហាញ​លទ្ធផល​​សំណួរ ។ អនុគមន៍ រត់​សំណួរ មិន​បាន​រក្សា​ទុក​សំណួរ ។

អនុគមន៍ រត់សំណួរ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ពិនិត្យ​មើល​សំណួរ ។ ពេល​អ្នក​អ្នក​រក្សា​ទុក​សំណួរ​ វា​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ សំណួរ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ជ្រើស​ មើល - ការ​មើល​ជាមុន ដើម្បី​រត់​សំណួរ​ពី​របារ​ម៉ឺនុយ​នៃ​បង្អួច​រចនា​សំណួរ ។


រូបតំណាង

រត់​សំណួរ