ប្រភព​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​

​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ បង្ហាញ​​តារាង​ដែល​ត្រូវ​បាន​​តភ្ជាប់​ទៅ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

រូបតំណាង

ប្រភព​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន

ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - ផ្លាស់​ប្តូរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ដើម្បី​ជ្រើស​តារាង​ដទៃ​ទៀត ។