អនុវត្ត​តម្រង

ប្តូរ​រវាង​ទិដ្ឋភាព​ដែល​បាន​ត្រង​ និង មិន​បាន​ត្រង​របស់​តារាង​ ។​

រូប​តំណាង​

អនុវត្ត​តម្រង

អនុគមន៍​ អនុវត្តតម្រង​​ រក្សា​ទុក​ តម្រង​ផ្អែក​លើ​សំណុំ​បែប​បទ​​ ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ ។ អ្នក​មិន​ចាំ​បាច់​កំណត់​ពួក​វា​ឡើង​វិញ​ទេ​ ។