លំដាប់​តម្រៀប​

បញ្ជាក់លម្អិត​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប​សម្រាប់​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

រូបតំណាង​តម្រៀប​លំដាប់​ លើ​របារ​ទិន្នន័យ​តារាង និង​របារ​រចនា​សំណុំ​បែបបទ

រូបតំណាង

លំដាប់​តម្រៀប


អ្នក​អាច​លុប​ការ​តម្រៀប​ដែល​បាន​អនុវត្ត ដោយ​ចុច​រូបតំណាង កំណត់​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ

អ្នក​អាច​លុប​ការ​តម្រៀប​ដែល​បាន​អនុវត្ត ដោយ​ចុច​រូបតំណាង កំណត់​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ

តម្រៀប

ប្រើ​តំបន់នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូល​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប​នៅ និង​បន្ទាប់មក នោះ​ទិន្នន័យ​ការ​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​លំដាប់ខ្ពស់ គឺ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​ដោយ​យោង​ទៅតាម​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​បន្ទាប់ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​តម្រៀប​ឈ្មោះ​វាល​​​ "នាម​ឈ្មោះ​" ក្នុង​លំដាប់​កើន​ និង​ ឈ្មោះវាល​​ "នាម​ត្រកូល​" ក្នុង​លំដាប់ចុះ​ កំណត់​ត្រា​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​​តាម​លំដាប់​កើន​ដោ​យ​ នាម​ឈ្មោះ និង​បន្ទាប់​មក​ក្នុង​ នាម​ឈ្មោះ តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ចុះ​ដោយ​​ នាម​ត្រកូល ។

ឈ្មោះ​វាល​

បញ្ជាក់លម្អិតឈ្មោះ​​វាល​ទិន្នន័យ​​ដែល​មាតិកា​របស់​វា​នឹង​កំណត់​លំដាប់តម្រៀប ។

លំដាប់

បញ្ជាក់លម្អិត​លំដាប់តម្រៀប​ (ទាំង​លំដាប់​ឡើង​ ឬចុះ) ។

និង ​បន្ទាប់មក

បញ្ជាក់​​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​​តម្រៀប​​រង​បន្ថែម​ទៀត​ពីវាល​​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ។