ទិន្នន័យ​ពី​​វាល​

ធ្វើ​ឲ្យ​មាតិកា​របស់​វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ទាន់សម័យ​ ដោយ​កំណត់​ត្រា​ដែល​សម្គាល់ ។ រូបតំណាង ទិន្នន័យ​ទៅ​វាល អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​​គឺ​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ​ ។

រូបតំណាង​

ទិន្នន័យ​ទៅវាល​