តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ចុះ

វាល​អត្ថបទ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​អក្សរ​ក្រម ហើយ​វាល​លេខ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​លេខ ។

រូបតំណាង

តម្រៀប​​តាម​​​លំដាប់​ចុះ

ទិន្នន័យ​នៃ​វាល​ដែលបាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន គឺត្រូវបាន​តម្រៀប​ជានិច្ច ។ វាល​គឺ​ត្រូវបាន​ជ្រើស​ជានិច្ច តាម​ដែលអ្នក​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច្ច​នៅក្នុង​វាល ។ ដើម្បី​តម្រៀប​នៅក្នុង​តារាង អ្នកក៏អាច​ចុច​លើ​បឋមកថា​ជួរឈរ​ត្រូវគ្នា ។

ដើម្បី​តម្រៀប​វាល​ទិន្នន័យ​ច្រើន គឺត្រូវ​ជ្រើស ទិន្នន័យ - តម្រៀប បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ផ្ទាំង លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប ដែល​អ្នក​អាច​បន្សំ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប​ច្រើន ។