បិទ​បង្អួច

បិទ​បង្អួច​បច្ចុប្បន្ន ។ បិទ បង្អួច - បិទ​បង្អួច ឬ​ចុច +F4. នៅ​ក្នុង​​​ការ​មើល​ទំព័រ​ជា​មុន​របស់ LibreOffice Writer និង Calc អ្នក​អាច​បិទ​បង្អួច​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង បិទ​មើល​ជាមុន

ប្រសិន​បើ​ទិដ្ឋភាព​បន្ថែម​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​ បង្អួច​ - បង្អួច​ថ្មី ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​នឹង​បិទ​តែ​ទិដ្ឋភាព​បច្ចុប្បន្ន​ ។