ឯកសារ​

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ចុច​រូបតំណាង តំណ​ខ្ពស់ នៅ​លើ​របារ ស្តង់ដារ ចុច ឯកសារ


ឯកសារ

ផ្លូវ

បញ្ចូល URL សម្រាប់​ឯកសារ​ដែលអ្នក​ចង់​បើក នៅពេលអ្នក​ចុច​លើ​តំណខ្ពស់ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​បញ្ជាក់​ស៊ុម​ទិសដៅ នោះ​ឯកសារ​នឹង​បើក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ឬ​ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន ។

បើក​ឯកសារ

Opens the Open dialog, where you can select a file.

គោលដៅ​​ក្នុង​​ឯកសារ​

គោល​ដៅ

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

គោល​ដៅ​​ក្នុង​ឯកសារ​

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

​កំណត់ផ្សេង​ៗ

ស៊ុម

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក  ឬ​ជ្រើស​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទុក​ឲ្យ​ប្រអប់​នេះ​ទទេ ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​បច្ចុប្បន្ន ។

សំណុំ​បែបបទ

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

ព្រឹត្តិការណ៍

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

អត្ថបទ

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​តំណខ្ពស់ ។ LibreOffice បញ្ចូល​ស្លាក NAME នៅ​ក្នុង​តំណ​ខ្ពស់ ។