អ៊ីនធឺណិត

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ចុច​រូបតំណាង តំណខ្ពស់ នៅលើ​របារ ស្តង់ដារ ចុច អ៊ិនធឺណិត

ជ្រើស បញ្ចូល - តំណខ្ពស់


វាល​សម្រាប់​ឈ្មោះ​ចូល​ ពាក្យ​សម្ងាត់​ និង អ្នក​ប្រើ​អនាមិក​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​សម្រាប់​អាស័យ​ដ្ឋាន​ FPT ។

ប្រភេទ​​តំណ​ខ្ពស់​

បណ្តាញ

Creates an http hyperlink.

FTP

Creates an FTP hyperlink.

URL

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

ឈ្មោះ​ចូល

Specifies your login name, if you are working with FTP addresses.

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

Specifies your password, if you are working with FTP addresses.

អ្នក​ប្រើ​អនាមិក

Allows you to log in to the FTP address as an anonymous user.

​កំណត់ផ្សេង​ៗ

ស៊ុម

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក  ឬ​ជ្រើស​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទុក​ឲ្យ​ប្រអប់​នេះ​ទទេ ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​បើក​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​បច្ចុប្បន្ន ។

សំណុំ​បែបបទ

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

ព្រឹត្តិការណ៍

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

អត្ថបទ

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​តំណខ្ពស់ ។ LibreOffice បញ្ចូល​ស្លាក NAME នៅ​ក្នុង​តំណ​ខ្ពស់ ។