រក្សា​ទុក​កំណត់​ត្រា

រក្សា​ទុ​កកំណត់ត្រា​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន ។ រូបតំណាង រក្សាទុក​កំណត់​ត្រា ត្រូវបានរកឃើញ​នៅលើ របារ​តារាង​ទិន្នន័យ

រូបតំណាង

រក្សា​​ទុក

ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​មាតិកា​របស់​កំណត់​​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដ៍រាប​ណា​អ្នកជ្រើស​កំណត់ត្រា​ដទៃ​ទៀត ។ ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​គ្មាន​​ការ​ជ្រើស​កំណត់​ត្រា​ដទៃ​ទៀត​ទេ ចុច​រូបតំណាង រក្សា​ទុក​កំណត់ត្រា ។