កែសម្រួល​ឯកសារ​

ប្រើ​រូប​តំណាង​​ កែសម្រួល​ឯកសារ​​ ដើម្បិ​ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​កែសម្រួល​ សកម្ម ឬ​ មិន​សកម្ម​ ។

រូប​តំណាង

កែ​សម្រួល​ឯកសារ​

​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ជម្រើស​ប្រើ​បាន​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​បាន​តែ​អាន​ ឬ​ ក្នុង​ជំនួយ​ ។ ជ្រើស​​ កែសម្រួល​​ - ជ្រើស​អត្ថបទ​​ ឬ​ បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​ឯកសារ​បាន​តែ​អាន​ ​និង​ ជ្រើស​​ ជ្រើស​អត្ថបទ​​ ។ ទស្សន៍​ទ្រនិច​ជម្រើស​​មិន​លោត​ភ្លឹត​ភ្លែត​​ ។​