បិទ​​/​បើក​ចំណុច​​

ផ្តល់​ចំណុច​​ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​យក​ពួក​វា​ចេញ​ពី​កថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បិទ​/​បើក ចំណុច