ផ្លាស់​ទី​ចុះ​ក្រោម​

Positions the selected paragraph after the one below it.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​កថាខណ្ឌ​មាន​លេខ​រៀង​ និង ចុច​រូបតំណាង ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម លេខ​រៀង​នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រូវ​ទៅ​លំដាប់​បច្ចុប្បប្ន​ ។

អនុគមន៍​នេះ​អាច​ត្រូវ​បានហៅ​ដោយ​ចុច +ព្រួញ​ចុះក្រោម ។

រូបតំណាង

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម