ឡើង​លើ​

Positions the selected paragraph before the one above it.

ប្រសិន​បើ​​អ្នក​បាន​ដាក់​លេខ​រៀង​កថាខណ្ឌ​ និង​ ចុច​រូប​តំណាង​ ផ្លាស់​ទី​ឡើង​លើ​​ លេខ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ទៅ​តាម​លំដាប់​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

អនុគមន៍​នេះ​អាច​ត្រូវ​បានហៅ​ដោយ​ចុច​ + ព្រួញ​ឡើងលើ ។

រូបតំណាង

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ