បង្វិល​

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

អូស​ចំណុច​ទាញ​ជ្រុង​មួយ​របស់​វត្ថុ​​ក្នុងទិស​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្វិល​វា ។

រូបតំណាង

បង្វិល