ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាង​ ស៊ុម ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ស៊ុម ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​ស៊ុម​របស់​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ ។

រូបតំណាង

ស៊ុម

ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អាច​រក​បាន​ក្នុង​ជំនួយ​​នៅ​ក្នុង​ ស៊ុម​​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌​មាន​ផង​ដែរ​ស្តីអំពី​វិធី​ ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​តារាង​អត្ថបទមួយ​​ ជាមួយ​រូប​តំណាង​​ ស៊ុម​ ។