បន្ថយ​គម្លាត​​

ចុច​រូប​តំណាង​​ បន្ថយ​គម្លាត​​ ដើម្បី​បន្ថយ​គម្លាត​កថាខណ្ឌ​នៅ​លើ​កថា​ខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

រូបតំណាង

បន្ថយ​គម្លាត

អ្នក​អាច​ធ្វើការ​លៃតម្រូវ​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​គម្លាត ដោយ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ចូលបន្ទាត់ និង​គម្លាត