បង្កើន​គម្លាត​

ចុច​រូបតំណាង បង្កើន​គម្លាត ដើម្បី​បង្កើន​គម្លាត​កថាខណ្ឌ​ខាង​លើ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

បង្កើន​គម្លាត

អ្នក​អាច​ធ្វើការ​លៃតម្រូវ​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​គម្លាត ដោយ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ចូលបន្ទាត់ និង​គម្លាត