ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ចុច​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ ។ ពណ៌​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​នៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កំណត់​ក្រាហ្វិក និង​ពណ៌​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ទំព័រ (ព្រាលៗ)

រូប​តំណាង​

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​