បង្កើន​ការ​ចូល​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​បង្កើន​កា​រចូល​បន្ទាត់ ដើម្បីបង្កើត​ការ​ចូល​បន្ទាត់​ឆ្វេង​នៃ​កថាខណ្ឌ ឬ​មាតិកា​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​បានកំណត់​វា​ទៅ​ទីតាំង​ឈប់ថេប​លំនាំដើម​បន្ទាប់ ។

រូបតំណាង

បង្កើន​ការ​​ចូល​​បន្ទាត់