អត្ថបទ​កំពុង​រត់​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​

Specifies the horizontal direction of the text.

រូបតំណាង

ទិស​អក្សរ​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ