ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ។​

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពុម្ពអក្សរ​ជាច្រើន​ ដែល​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស​(;) ។ LibreOffice ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​នីមួយៗ​ ប្រសិន​បើ​ពុម្ពអក្សរ​មុន​មិនអាច​ប្រើ​បាន​ ។

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ពុម្ពអក្សរ​មួយណា​មួយ​​អនុវត្ត​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​ ពាក្យ​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បានជ្រើស​ទេ​ ពុម្ពអក្សរ​អនុវត្ត​ទៅ​អត្ថបទ​​​បាន​វាយ​បញ្ចូល​​បន្ទាប់​ ។

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

រូប​តំណាង​ចំណាំ

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


អ្នក​អាច​ឃើញ​ឈ្មោះ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​នៅ​ក្នុង​ពុម្ពអក្សរ​រៀងខ្លួនៗ​របស់​ពួកវា ប្រសិនបើ​អ្នក​គូស​ធីក​វាល មើល​​ជា​មុន​ក្នុង​បញ្ជី​ពុម្ពអក្សរ នៅ​ក្នុង LibreOffice - មើល នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ជម្រើស ។