អ្នក​ជំនួយការ ប្រអប់​បន្សំ/ប្រអប់​បញ្ជី ៖ ជម្រើស​វាល

ជ្រើស​វាល​ទិន្នន័យ​ដែលបាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​តារាង​លើ​ទំព័រ​មុន ដែល​មាតិកា​របស់​វា​គួរតែត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជា ឬ​ប្រអប់​បន្សំ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ​ ចុច​រូបតំណាង​ ប្រអប់​បន្សំ​ ឬ​ប្រអប់​បញ្ជី​ និង​អូស​កណ្ដុរ​ដើម្បី​បង្កើត​វាល ។ ការ​​​តភ្ជាប់​មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​តែ​មាន​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ ៖ អ្នក​ជំនួយការ - ទំព័រ ២ ។


វាល​​ដែល​មាន​

​​បង្ហាញ​វាល​​តារាង​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​លើ​ទំព័រ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​មុន​ ។

បង្ហាញ​​វាល​

បញ្ជាក់​​វាល​​ដែល​ទិន្នន័យ​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់ផ្សំ ឬ​ ប្រអប់​បញ្ជី​ ។

ឈ្មោះ​វាល​​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​នៅ​ទីនេះ​​​ បង្ហាញ​ក្នុង​ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​​ ជា​ធាតុ​របស់​ឃ្លា​ SQL ក្នុងវាល​​ មាតិកា​បញ្ជី​ ។