ជ្រើស​វិញ្ញាបនបត្រ​

ជ្រើស​វិញ្ញាបនបត្រ​ដែល​អ្នក​ចង់​ ចុះ​ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​ លើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

លក្ខណសម្បត្តិ ទូទៅ


អំពី​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល

បញ្ជី

ជ្រើស​វិញ្ញាបនបត្រ​ដែល​អ្នក​ចង់​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​លើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

មើល​វិញ្ញាបនបត្រ

បើក​ប្រអប់​ មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ដែល​អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​វិញ្ញាបនបត្រ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ពិពណ៌នា

Type a purpose for the signature.