​ឯកសារ​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​​ PDF​

បង្ហាញ​ប្រអប់​នាំចេញ​ជា PDF គឺ​នាំចេញ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ជា Portable Document Format (PDF) ហើយ​បន្ទាប់មក​បើក​បង្អួច​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ដោយ​មាន​ PDF ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - ផ្ញើ - ឯកសារ​ជា​អ៊ីមែល


D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).