ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​

បន្ថែម​ទៅ និង យក​ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​ចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures

ជ្រើស​ ឧបករណ៍ - ម៉ាក្រូ - ហត្ថលេខា​​ជា​លេខ

ជ្រើសផ្ទាំង​ ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ - ទូទៅ ចុច​ប៊ូតុង ហត្ថលេខា​ជា​លេខ

ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វាល​ហត្ថលេខា​លើ​របារ​ស្ថានភាព ។


អំពី​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល

បញ្ជី

រាយ​ហត្ថលេខា​ជាលេខ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

រូប​តំណាង​ដែល​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខារូបតំណាង បង្ហាញ​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​ត្រឹមត្រូវ ខណៈ​ពេល​ដែល​រូបតំណាង​​សញ្ញា​សម្រង់រូបតំណាង បង្ហាញ​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​មិន​ត្រឹមត្រូវ ។

សូមមើល ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​ ។

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

មើល​វិញ្ញាបនបត្រ

បើក​ប្រអប់ មើល​វិញ្ញបនបត្រ

ឯកសារ​ចុះ​អត្ថលេខា

បើក​ប្រអប់​ ជ្រើស​វិញ្ញាបនបត្រ

យក​ចេញ

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.