ពិនិត្យ​​អក្ខរាវិរុទ្ធ

ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ដោយ​ដៃ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Spelling.