ព្រឹត្តិការណ៍

ផ្ដល់​ម៉ាក្រូ​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​កម្មវិធី​ ។ ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​តម្លៃ​រត់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​គ្រប់​ពេល​ដែល​ព្រឹត្តិការណ៍​​បាន​ជ្រើស​កើត​ឡើង ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Customize - Events tab.


រក្សា​ទុក​ក្នុង

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ម៉ាក្រូ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ជាមួយ​ឯកសារ​មួយ​​ អាច​ត្រូវ​បាន​រត់​តែ​ពេល​​ឯកសារ​នោះ​ត្រូវ​បាន​បើក​ប៉ុណ្ណោះ ។


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​​ម៉ាក្រូ

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

យក​ម៉ាក្រូ​ចេញ

Deletes the macro assignment for the selected event.