ម៉ាក្រូ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​ ឬ​រៀប​ចំ​​ និង កែ​សម្រួល​ម៉ាក្រូ ។

ថតម៉ាក្រូ

កត់ត្រា​ម៉ាក្រូ​ថ្មី។ មាន ប្រសិនបើ​បាន​បើក​លក្ខណ​កំណត់ត្រា​ម៉ាក្រូ​នៅ​ក្នុង - LibreOffice - កម្រិត​ខ្ពស់

រត់​ម៉ាក្រូ

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើម​ម៉ាក្រូ​មួយ ។

រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ

បើក​ម៉ឺនុយរង​មួយ​ដោយ​មាន​តំណ​ទៅ​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ និង ស្គ្រីប ។

ហត្ថលេខា​ជា​លេខ

បន្ថែមទៅ និង យក​ហត្ថលេខាជា​លេខ​​ចេញ​ពី​ម៉ាក្រូ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​ដើម្បី​មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ។

រៀប​ចំ​ប្រអប់

Opens the Dialogs tab page of the Macro Organizer.