ទីតាំង

កំណត់​​ជម្រើស​​​​ចូល​​បន្ទាត់ គម្លាត និង តម្រឹម​សម្រាប់​បញ្ជី​មាន​លេខ​រៀង​ ឬ​ចំណុច ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ - ចំណុច​ និង​លេខរៀង ។ បើក​​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ទីតាំង


រូប​តំណាង​ចំណាំ

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


កម្រិត

​ជ្រើស​កម្រិត​ដែល​អ្នក​ចង់​កែ​ប្រែ​ ។​

លេខរៀង​បន្ត​ដោយ

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

នៅ

បើ​អ្នក​ជ្រើស​ថេប​ដែល​មិន​ធ្វើ​តាម​ការ​ដាក់​លេខរៀង អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តម្លៃមិន​អវិជ្ជមាន ដូច​ថេប​បញ្ឈប់​ទីតាំង ។

​តម្រឹម​លេខ​រៀង

កំណត់​ការ​តម្រឹម​របស់និមិត្ត​សញ្ញា​លេខ​រៀង ។ ជ្រើស "ឆ្វេង" ដើម្បី​តម្រឹម​និមិត្ត​សញ្ញា​លេខរៀង ដើម្បីចាប់ផ្ដើម​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ទីតាំង "បាន​តម្រឹម​នៅ" ។ ជ្រើស "ស្ដាំ" ដើម្បី​តម្រឹម​និមិត្ត​សញ្ញា​ទៅ​ចុង​ដោយផ្ទាល់​មុន​ទីតាំង"បាន​តម្រឹម​នៅ" ។ ជ្រើស​ "កណ្ដាល" ដើម្បី​ដាក់​និមិត្ត​សញ្ញា​កណ្ដាល​ជុំវិញ​ទីតាំង "បាន​តម្រឹម​នៅ" ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ជម្រើស​ តម្រឹម​លេខ​រៀង​ មិន​កំណត់​តម្រឹម​របស់​កថាខណ្ឌ​ ។​


តម្រឹម​នៅ

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ពី​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង​នៅ​និមិត្ត​សញ្ញា​លេខរៀង​នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម ។

ចុះ​បន្ទាត់​នៅ

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ពី​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង​​ទៅ​ដឹម​បន្ទាត់​នៅ​ក្នុងកថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​លេខ​រៀង​ដែល​អម​ដោយ​បន្ទាត់​ដំបូង ។

ចូល​បន្ទាត់

បញ្ចូល​ចំនួន​គម្លាត​ដើម្បី​ទុក​នៅ​ចន្លោះ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង (ឬ​គែម​ឆ្វេង​នៃ​វត្ថុ​អត្ថបទ) និង គែម​ឆ្វេង​នៃ​និមិត្ត​សញ្ញាលេខ​រៀង ។ បើ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ប្រើ​ការ​ចូលបន្ទាត់ នោះ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ទីនេះ នឹង​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ការ​ចូលបន្ទាត់ ។

ទំនាក់ទំនង

ចូល​បន្ទាត់​ពី​កម្រិត​បច្ចុប្បន្ន​ទាក់​ទង​នឹង​កម្រិត​មុន​ក្នុង​ឋានានុក្រម​បញ្ជី ។​

ទទឹង​របស់​លេខ​រៀង

បញ្ចូល​ចន្លោះ​សរុប​ដែល​ត្រូវ​ទុក​រវាង​គែម​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​និមិត្ត​សញ្ញា​លេខ​រៀង និង ​គែម​​ខាងឆ្វេង​​របស់​អត្ថបទ​។​

លំនាំដើម

កំណត់​តម្លៃ​ចូល​បន្ទាត់​ និង គម្លាត​ឡើង​វិញ​​ទៅ​តម្លៃ​លំនាំ​ដើម​ ។​

មើលវាល​​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។