ក្រាហ្វិក

បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ជា​ចំណុច​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ចំណុច ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ចំណុច និង​លេខ​រៀង ផ្ទាំង


ជម្រើស

ចុច​ក្រាហ្វិក​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ចំណុច ។

តភ្ជាប់​ក្រាហ្វិក​

ប្រសិន​បើ​បានបើក ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បានបញ្ចូល​ជា​តំណ ។ ប្រសិនបើ​មិនបានបើកទេ ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បានបង្កប់​ក្នុង​ឯកសារ ។