គ្រោង

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ខុសគ្នា​ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ទៅ​បញ្ជី​ឋានានុក្រម ។ LibreOffice គាំទ្រ​រហូត​ដល់​កម្រិត​គ្រោង ៩ ក្នុង​ឋានានុក្រម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ - ចំណុច​ និង​លេខរៀង - ផ្ទាំង​ គ្រោង


ជម្រើស

ចុច​រចនាប័ទ្ម​គ្រោង​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ ។​