ចំណុច​ និង ​លេខ​រៀង

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ - ចំណុច​ និង​លេខរៀង

លើ​របារ​ឧបករណ៍​ ទ្រង់ទ្រាយ ចុច

Icon

បិទ​/​បើក ចំណុច


លេខរៀង និង​រចនាប័ទ្ម​លេខរៀង

ការ​បិទ​ចំណុច​ និង លេខរៀង​សម្រាប់កថាខណ្ឌ​នីមួយៗ

ប្រអប់​ ចំណុច និង លេខរៀង មាន​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ចំណុច

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ចំណុច​ខុសគ្នា​ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំណុច និងលេខរៀង​របស់កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​បានគាំទ្រ​តែ​ក្នុង Writer Impress និង Draw តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។


រចនាប័ទ្ម​លេខ​រៀង

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​លេខរៀង​ខុសគ្នា​ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត ។

គ្រោង

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ខុសគ្នា​ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ទៅ​បញ្ជី​ឋានានុក្រម ។ LibreOffice គាំទ្រ​រហូត​ដល់​កម្រិត​គ្រោង ៩ ក្នុង​ឋានានុក្រម ។

ក្រាហ្វិក

បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ជា​ចំណុច​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ចំណុច ។

ទីតាំង

កំណត់​​ជម្រើស​​​​ចូល​​បន្ទាត់ គម្លាត និង តម្រឹម​សម្រាប់​បញ្ជី​មាន​លេខ​រៀង​ ឬ​ចំណុច ។​

ជម្រើស

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បញ្ជី​​លេខរៀង​ ឬ​ចំណុច​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​​​ទៅ​កម្រិត​នីមួយៗ​ក្នុង​ថានានុក្រម​បញ្ជី ។