ជម្រើស

ជ្រើស​ជម្រើស​សម្រាប់​កែ​កំហុស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ យល់​ព្រម

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


ប្រើ​​តារាង​ជំនួស​

ប្រសិនបើ​អ្នក​វាយ​បន្សំអក្សរ​ដែល​ផ្គូផ្គង​នឹង​ផ្លូវកាត់​នៅ​ក្នុង តារាង​ជំនួស បន្សំ​អក្សរ​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​អត្ថបទ​ជំនួស ។

កែ​​អក្សរ​ធំ​ខាង​ដើម​ពីរ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​វាយ​អក្សរ​ធំ​ពីរ​នៅ​ខាង​ដើម​នៃ​ពាក្យ​ "WOrd" និង​ អក្សរ​ធំ​ទី​ពីរ​​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​អក្សរ​តូច​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

ធ្វើ​ឲ្យ​អក្សរ​ធំ​នៅ​​ដើម​ប្រយោគ​​ ។

ធ្វើ​ឲ្យ​អក្សរ​ទី​មួយ​គ្រប់​ប្រយោគ ​​ធំ ​​។

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


ការ​ទទួលស្គាល់ URL

បង្កើត​តំណ​ខ្ពស់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេល​អ្នក​វាយ​ URL មួយ ។

ជំនួស​សញ្ញាដាច់ៗ

ជំនួស​សហសញ្ញា​មួយ ឬ​ពីរ​ដោយ​សញ្ញា​ដាច់​ៗវែង (មើល​តារាង​ដូច​ខាង​ក្រោម) ។

អត្ថបទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​វាយ​ដកឃ្លា​តាម​ពីក្រោយ (ដកឃ្លា ថេប ឬ​ត្រឡប់) ។ នៅ​ក្នុង​តារាង​ខាងក្រោម អត្ថបទ​តំណាង A និង B មាន​អក្សរ A ដល់ z ឬ​ចំនួន​ទសភាគ 0 ដល់ 9 ។

អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​វាយ ៖

លទ្ធផល​ដែល​អ្នក​ទទួល ៖

A - B (A, ចន្លោះ, សញ្ញាដក, ចន្លោះ, B)

A – B (A, ចន្លោះ, សញ្ញា (–), ចន្លោះ, B)

A -- B (A, ចន្លោះ, សញ្ញា​ដក, សញ្ញា​ដក, ចន្លោះ, B)

A – B (A, ចន្លោះ, សញ្ញា (–), ចន្លោះ, B)

A--B (A, សញ្ញា​ដក, សញ្ញា​ដក, B)

A—B (A, សញ្ញា —, B)
(មើល​កំណត់​ចំណាំ​នៅក្រោម​តារាង)

A-B (A, សញ្ញា​ដក, B)

A-B (មិន​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ)

A -B (A, ចន្លោះ, សញ្ញាដក, B)

A -B (មិន​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ)

A --B (A, ចន្លោះ, សញ្ញាដក, សញ្ញាដក, B)

A –B (A, ចន្លោះ, សញ្ញា (–), B)


រូប​តំណាង​ចំណាំ

If the hyphens are there between digits or the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


មិន​អើពើ​ដកឃ្លា​ពីរ

ជំនួស​ចន្លោះ​ជាប់​​គ្នា​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ជាមួយ​ចន្លោះ​តែ​មួយ​ ។

Dialog Buttons

កំណត់ឡើងវិញ

Resets modified values back to the tab page previous values.

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.